Zásady ochrany osobních údajů

Správce a zásady zpracování

Vaše údaje, které jste uvedl/a na některém z formulářů umístěném na webu www.chytilkucareality.cz, zpracovává obchodní společnost Chytil & Kuča reality s.r.o., IČO 08742502, se sídlem Žerotínovo náměstí 163/12, Přerov, 750 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80622 jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek www.chytilkucareality.cz, zákazníky, uchazeče o práci a dodavatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Jelikož je ochrana Vašich osobních údajů pro nás důležitá, budeme se v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: chytil@chytilkucareality.cz nebo kuca@chytilkucareality.cz.

I. Právní základ

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů týkající se Vaší osoby. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • případná poznámka, která může rovněž obsahovat osobní údaje; tyto osobní údaje po Vás žádným způsobem nevyžadujeme a v případě, že je v poznámce uvedete, jedná se o Vaše svobodné rozhodnutí nám tyto údaje poskytnout.

Naše webové stránky nejsou s ohledem na zaměření našich služeb určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme!

V případě, že nás kontaktujete jakožto uchazeči o práci (a to jak prostřednictvím webových stránek, tak i jinou cestou), můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů o Vaší osobě. Tyto Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat, a jsou jimi:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • údaje obsažené v životopise, který může obsahovat vedle výše uvedeného informace o Vašem vzdělání, o Vašich pracovních zkušenostech a o Vašich dalších znalostech či odbornostech dle požadované pozice.

V případě, že v životopise uvedete nějaké další osobní údaje, jedná se o Vaše svobodné rozhodnutí nám tyto údaje poskytnout a pro účely výběrového řízení tedy budeme zpracovávat i tyto Vámi poskytnuté osobní údaje.

V případě, že jste naši dodavatelé, můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů o Vaší osobě, které budeme dále zpracovávat. Jsou jimi zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození, IČO;
 • zastupující společnost (obchodní firmu) a případnou pracovní pozici ve společnosti;
 • adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • číslo bankovního účtu.

Při výše uvedeném zpracování po Vás můžeme v určitých případech rovněž žádat další osobní údaje, které budou nezbytné pro řádné splnění našeho případného závazku. Na nutnost poskytnutí těchto osobních údajů Vás vždy zavčasu upozorníme.

V případě, že se rozhodnete jakožto zákazníci využít našich služeb v oblasti realitního zprostředkování, můžeme od Vás vyžadovat určité údaje. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození, IČO;
 • adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • číslo bankovního účtu;
 • podpis.

Při výše uvedeném zpracování po Vás můžeme v určitých případech rovněž žádat další osobní údaje, které budou nezbytné pro řádné splnění našeho případného závazku. Na nutnost poskytnutí těchto osobních údajů Vás vždy zavčasu upozorníme.

V případě, že se budete účastnit akcí, které budeme pořádat, můžeme v této souvislosti zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa
 • fotografie či videa z pořádaných akcí.

II. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, pro účely plnění smlouvy, nebo pro inzerci Vašich nemovitostí na našich webových stránkách. Základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech a nabídkách souvisejících s předmětem naší spolupráce, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich služeb a zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však není naším smluvním požadavkem a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na chytil@chytilkucareality.cz nebo kuca@chytilkucareality.cz.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování založeného na výhradně automatizovaném zpracování.

Údaje o uchazeči o práci u nás, zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v obsazení našich volných pozic. Účelem zpracování je tedy nalezení vhodného uchazeče na námi poptávanou volnou pozici. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně stavu výběrového řízení.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem a v případě, že se budete zajímat o konkrétní pracovní pozici, budeme osobní údaje zpracovávat jen pro účely obsazení této pracovní pozice. Základem pro toto zpracování je zpracování z důvodu oprávněného zájmu. Poskytnutí výše uvedených údajů je naším požadavkem. Bez poskytnutí těchto údajů Vás nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování založeného na výhradně automatizovaném zpracování.

U dodavatelů a zákazníků, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména z důvodu, že tyto jsou potřeba pro účely plnění smlouvy či plnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních). Účelem zpracování je tak především zajištění bezproblémové realizace našeho obchodního vztahu a další rozvíjení společné obchodní spolupráce. Základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy a plnění právních povinností.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti je naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření smlouvy nebo k ukončení další obchodní spolupráce. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování založeného na výhradně automatizovaném zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech a nabídkách souvisejících s předmětem naší spolupráce, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich služeb a zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

V případě, že jste návštěvníkem akce, kterou pořádáme, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu, který spočívá ve vedení evidence návštěvníků akce a zajištění bezproblémového chodu akce. Jak jsme již uvedli výše, v průběhu akce budou pořizovány fotografie či kamerové záznamy tento průběh dokumentující, které slouží k tomu, aby byly následně zpřístupněny Vám, jakožto návštěvníkům akce, a zároveň slouží pro naše propagační účely. Naším cílem rozhodně není zveřejňovat jakékoli fotografie či kamerové záznamy, které by Vás zachycovaly v jakkoli nedůstojných či jinak nevhodných situacích. Pokud však zveřejníme fotografii, která Vám bude takto nedůstojná či nevhodná připadat, neváhejte nás kontaktovat na adrese chytil@chytilkucareality.cz nebo kuca@chytilkucareality.czkuca@chytilkucareality.cz a co nejdříve provedeme nápravu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech a nabídkách souvisejících s předmětem naší spolupráce, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich služeb a zkvalitňování námi poskytovaných služeb. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však není naším smluvním požadavkem a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

III. Přístup k Vašim údajům

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností mohu zpracovávat následující zpracovatelé:

Společnosti poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí správce informačních technologií:

 • Poski.com s.r.o., 28. října 1584/28, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČ: 27791505, DIČ: CZ27791505, email: info@poski.com, www.poski.com

Advokátní kancelář:

 • JUDr. Jiří Kos, MSc., Smilova 373, Pardubice, 530 02

IV. Doba uchování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby nebo plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje tedy uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti omezení zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat.

Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí našeho e-mailu uvedeného v těchto zásadách. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

V. Hlášení bezpečnostních incidentů

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance a obchodní zástupce, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance a obchodní zástupce s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejvhodnější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy včetně veškerých nutných podrobností.

VI. Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem).

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Dostupné jsou z odkazů na začátku těchto zásad.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.